ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Naam Onderneming: Pastoor

Handelsnaam: Pastoor BV

Adres onderneming: Keizersplein 3, 9300 Aalst

Email: info@pastoor-aalst.be

Telefoonnummer: 0032 47 9 83 67 58

Ondernemingsnummer: 0708445420

Btw nummer: BE 0807445420

Rechtsvorm: BV

Vestigingseenheid: Keizersplein 3, 9300 Aalst

Adres Maatschappelijke zetel: Osbroekstraat 57, 9300 Aalst

Rechtspersonenregister: RPR Gent, afdeling Dendermonde

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

De e-commerce websitewww.shop.www.pastoor-aalst.be, van Pastoor BV, met maatschappelijke zetel Osbroekstraat 57, 9300 Aalst, BTW BE 0807445420, RPR Gent, afdeling Dendermonde, (hierna ‘Pastoor’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen of te reserveren.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling/reservatie die geplaatst wordt door een bezoeker (“Klant”) van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pastoor moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pastoor aanvaard zijn.

ARTIKEL 2 – PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en leveringskosten zijn niet inbegrepen. Deze worden, indien van toepassing, toegevoegd bij het plaatsten van een bestelling.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3 – AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pastoor niet. Pastoor is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pastoor is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf telefonisch of per e-mail contact op te nemen met Pastoor.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pastoor. Pastoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4 – ONLINE AANKOPEN OF RESERVEREN

Op de e-commerce website www.shop.www.pastoor-aalst.be kan de Klant bestellingen plaatsen en zo artikelen online aankopen of reserveren.

Bij het plaatsen van een eerste bestelling/reservatie heeft de Klant de keuze om zich al dan niet te registreren en een persoonlijk account aan te maken. Bij latere bestellingen kiest de Klant ervoor om zich aan te melden op het eerder geregistreerde account of om door te gaan zonder registratie.

Na het maken van bovenstaande keuze, krijgt de Klant een overzicht van de artikelen die hij wenst te bestellen/reserveren met een overzicht van de totale eindprijs, inclusief BTW en eventuele verzendkosten.

De Klant kan ervoor kiezen de geselecteerde artikelen door Pastoor te laten verzenden naar een gewenst adres of deze zelf af te halen in een vestigingseenheid naar keuze. Afhankelijk van zijn keuze, zal de Klant bijkomende verzendingskosten betalen. De Klant heeft bij de online afrekening de keuze tussen volgende betaalwijzen:

·       kredietkaart (mastercard, VISA)

·       bankkaart (maestro, iDEAL)

De Klant kan er ook voor kiezen om de geselecteerde artikelen af te halen bij Pastoor en deze ter plaatse af te rekenen (“Reservatie”). Artikels worden op deze manier maximum 7 kalenderdagen, beginnend op dag van de Reservatie, voor de Klant gereserveerd.

Bij elke bestelling/reservatie, met of zonder registratie dient de Klant onderstaande velden verplicht in te vullen:

·       Aanspreking (Mevr./Dhr.)

·       Voornaam & Naam

·       Adres, Huisnummer, Postcode, Gemeente, Land

·       E-mailadres

De Klant dient een vakje aan te vinken waardoor hij erkent de Voorwaarden en Privacyverklaring, beiden te vinden op www.shop.www.pastoor-aalst.be , te hebben gelezen en bevestigt hiermee akkoord te gaan.

Bestellingen/reservaties zijn pas bindend na bevestiging op de webshop en na ontvangst van de orderbevestiging van de geplaatste bestelling per e-mail door Pastoor. Pastoor is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5 – LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Pastoor zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestelling.

Pastoor zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Pastoor het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pastoor zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de BENELUX.

De levering gebeurt via Bpost, hierbij dient de Klant rekening te houden met een leveringstermijn van 3 à 5 werkdagen. Er kunnen echter redenen zijn waarom Pastoor niet tijdig kan verzenden, de leveringsdatum moet bijgevolg beschouwd worden als een niet-bindende inschatting en niet als een resultaatsverbintenis om de artikelen op de streefdatum te leveren. Pastoor zal steeds de Klant inlichten over mogelijke vertragingen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pastoor.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pastoor was geboden.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pastoor.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pastoor te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pastoor.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Pastoor BV, Keizersplein 3, 9300 Aalst, (+32) (0)479 83 67 58, info@pastoor-aalst.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, telefonisch of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier* (zie Bijlage onderaan) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pastoor BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pastoor BV, Keizersplein 3, 9300 Aalst. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, gebruiksaanwijzingen, labels en intacte Transposafe verzegeling, indien aanwezig. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pastoor zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Indien er een bevestigingszegel verbroken is, betekent dit dat de Klant de gewenste aankoop behoudt. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant of de aangebrachte zegel verbroken is, zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Pastoor BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pastoor BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pastoor BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Pastoor BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Pastoor BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8 – GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Pastoor klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Pastoor.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pastoor zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

ARTIKEL 9 – KLANTENDIENST

De klantendienst van Pastoor is bereikbaar van maandag t.e.m. zaterdag, van 10u-18u, via het  telefoonnummer +32 (0)479 83 67 58 , via e-mail op info@pastoor-aalst.be of per post op het volgende adres Keizersplein 3, 9300 Aalst. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10 – SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pastoor beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Pastoor zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11 – PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pastoor BV, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pastoor BV, Keizersplein 3 – 9300 Aalst, info@pastoor-aalst.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pastoor BV, Keizersplein 3 – 9300 Aalst, info@pastoor-aalst.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven zoals Bpost, voor de levering van de bestellingen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pastoor heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Pastoor houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pastoor-aalst.be

ARTIKEL 12 – GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 13 –  AANTASTING GELDIGHEID, NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pastoor om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14 – WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pastoor. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

ARTIKEL 15 – BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Laatst bijgewerkt: 30 maart 2020

*BIJLAGE 1: MODELFORMULIER HERROEPING

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Pastoor – Keizersplein 3 9300 Aalst

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.